Pozemek pro bydlení na prodej, ID: 9625

Vážany u Uherského Hradiště, Vážany, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj

2 180 000,- Kč

O nemovitosti ID 9625

  • Druh: Pozemek pro bydlení
  • Katastrální území: Vážany u Uherského Hradiště
  • Obec/Město: Vážany
  • Okres: Uherské Hradiště
  • Kraj: Zlínský kraj
  • Cena: 2 180 000,- Kč
  • Exkluzivita: ano
  • Plocha pozemku: 2000 m²

Popis nemovitosti

Prodej stavebního pozemku v obci Vážany (cca 16km od Uherského Hradiště). Celková výměra pozemku 2000m², uliční šířka cca 12,7m, délka cca 157,9m. Aktuální územní plán stanovuje pro tento pozemek využití : část pozemku plochy BI_42 - plochy pro bydlení individuální, část plochy pozemku Z.1 - plochy zemědělské specifické, přičemž hranice mezi nimi je vzdálena 39m od veřejného prostranství. BI_42 - plochy pro bydlení individuální: hlavní využití - bydlení individuální; přípustné využití plochy - stavby a zařízení přímo související s individuálním bydlením a jeho provozem (technické a hospodářské zařízení), včetně staveb pro drobné podnikání nerušícího a neobtěžujícího charakteru / související občanské vybavení / stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše (tyto stavby a zařízení musí být v územní menšině vzhledem k plochám bydlení) / dopravní a technická infrastruktura / veřejná prostranství, zeleň, dětská hřiště; podmínky prostorového uspořádání - max. 2 nadzemní podlaží a podkroví / max. celková výška staveb bude 12m nad úrovní terénu. Z.1 - plochy zemědělské specifické : hlavní využití - zemědělský půdní fond s převažujícím malovýrobním charakterem obhospodařování; přípustné využití - nezbytná dopravní a technická infrastruktura / cyklistické stezky / protipovodňová a protierozní opatření / stavby objektů pro zemědělské obhospodařování / oplocení; podmínky plošného uspořádání - max. celková výška staveb bude 4 m nad úrovní terénu. V dotčené lokalitě je realizováno majetkoprávní vypořádání veřejných prostranství, dále vodovod a elektrické vedení NN; přestože není vybudována kanalizace, lze to považovat za rozumné splnění podmínek etapizace předepsané územním plánem (využití pozemku tedy není etapizací omezeno). Volné ihned.

letecká mapa letecká mapa
katastrální mapa katastrální mapa
letecká mapa letecká mapa